Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  CFA Advance Logo

   

  CFA Advance Cropped.jpg Complete Preparation for CFA Exam Level 1-3

   

  หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรการเงินขั้นสูง ระยะเวลา 4 เดือน ที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อ เข้าสู่สนามสอบ Chartered Financial Analyst (CFA) ทั้ง 3 ระดับโดยเฉพาะ โดยผู้เรียนจะต้องเริ่มต้นเรียนที่ CFA ระดับที่ 1 และต้องสอบ CFA ให้ผ่านไปทีละระดับ จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับต่อไปได้ นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบ และ สมัครเรียนให้ตรงกับรอบการสอบของตัวเองเท่านั้น

  ผู้เข้าอบรมในคอร์สนี้จะได้รับการบรรยายอบรบเนื้อหา CFA Level 1, 2 และ 3 จนครบ ต่อด้วยการ ฝึกฝน Mock Exams จำลองกว่า 1,000 ข้อ โดยจะสามารถทบทวนบทเรียนผ่าน Online Video ของรุ่นก่อน และ Facebook Live ของรุ่นปัจจุบันตลอดการเรียน

   

  CFA Advance Cropped.jpg CFA Advance Introductory Video

   

   

   

  CFA Advance Cropped.jpg CFA Program Course Syllabus

   

  การเรียนการสอนใน หลักสูตร CFA Advance จะเป็นการเตรียมเนื้อหาภายใต้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcome Statement หรือ LOS) ของ CFA Institute แห่งประเทศอเมริกา ทั้งหมดเนื่องจากหัวข้อที่จะออกสอบจะถูกกำหนดโดย CFA Institute และเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเนื้อหาการสอบในปีล่าสุด สามารถ Download LOS ของหลักสูตร CFA ได้จากเวบไซต์ของสมาคมที่ www.cfainstitute.org 

   

   

  CFA Advance Cropped.jpg Who is suitable to take CFA Advance ?

         

  นอกจากการกำหนดให้ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำแล้วนั้น การสอบ CFA จะไม่มีการจำกัด Background ด้านอื่นๆของผู้สมัครสอบอีก ดังนั้นการสอบ CFA จึงเป็นการเปิดกว้างทางโอกาสให้กับผุ้คนวัยทำงานที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านการเงินของตนไปสู่ระดับมืออาชีพ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการลงทุนของตน หรือ เปลี่ยนงานเข้าสู่สายการเงินเพื่อเพิ่มความท้าทาย และ รายได้ที่น่าพอใจ

   

  อย่างไรก็ดี เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นความรู้ระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะต้องเอาจริงในการเตรียมตัวสอบและตัดสินใจสมัครสอบก่อนลงเรียน และมีเวลาเตรียมสอบไม่มากนัก ผู้ที่เหมาะสมจะเรียน CFA Advance จึงควรมีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชี การคำนวณ และ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจบปริญญาตรงมา หรือ มีประสบการณ์ทำงาน จึงจะทำให้การเตรียมตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในเวลาที่จำกัด และ หากไม่มีความมั่นใจเพียงพอในการเตรียมตัว CFA Level 1 เลยทันที ครูพิ้งขอแนะนำให้พิจารณาปูพื้นฐานด้วยหลักสูตร CFA Starter เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก่อนขยับขึ้นเรียน CFA Advance เพื่อช่วยในการปรับตัว และ ปรับพื้นความรู้ ก่อนเปิดคลาส CFA Advance ในแต่ละรอบ

   

   

  CFA Advance Cropped.jpg Why CFA Advance is right for you ?

   

   

  1. สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

  ห้องเรียนทุกห้องของครูพิ้งมีเอกลักษณ์ของความเป็นกันเองระหว่างเพื่อนร่วมชั้น และ อาจารย์ และ เอาใจใส่นักเรียนสูงสุด นักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละรุ่นนั้นได้รับการคัดกรองมาระดับนึงว่าเป็นผู้ที่เอาจริงในการสอบ และจะมีความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวสอบเหมือนๆกัน ทำให้เกิดความสนิทสนมช่วยเหลือกันของนักเรียนในแต่ละรุ่นต่อไปแม้จะเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว

   

   

  2. คุณภาพอาจารย์ได้มาตราฐานระดับโลก

  ทีมอาจารย์ CFA Charterholder ทุกท่านของเรามีชั่วโมงบินที่สูง ทั้งด้านประสบการณ์การทำงานและการเตรียมนักเรียนไปสอบ โดยสามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากมาย กับการนำเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ ทั้งในห้องสอบ และ ในโลกของการลงทุนจริง มีความพร้อมและใจรักที่จะตอบคำถามและแชร์ความรู้กับนักเรียนทุกคนทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเป็นกันเอง

   

   

  3. การจัดตารางเรียนในเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสอบผ่าน

  การจัดตารางเรียนของเรา มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมตัวให้กับนักเรียนสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนวัน เวลาเรียน และ ความสั้นกระชับของการบรรยาย เพื่อเน้นเวลาให้นักเรียนฝึกทำโจทย์และ Mock Examได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการ Private Consultation จากครูพิ้งและอาจารย์ปิยะแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยวางแผนการอ่านหนังสือตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกวิธีจนถึงวันสอบ

   

   

  courses-objective.png

   

  CFA Institute Prep Provider Guidelines Program Required Disclaimer :

  CFA Institute does not endorse, promote, review, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by Pink Training Co.,Ltd or verify or endorse the pass rates claimed by Pink Training Co.,Ltd. CFA Institute, CFA® and Chartered Financial Analyst® are trademarks owned by CFA Institute.

   

   

  CFA Advance Logo

   

   

  CFA Advance Cropped.jpg การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก

   

             ในส่วนที่ 1 : จะเป็นการบรรยายเนื้อหาหลัก ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาใน Learning Outcome Statements (LOS) ของ CFA Institute ที่กำหนด ไว้ในแต่ละระดับ รวมไปถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการใช้งานจริงในทางการเงิน

   


             ในส่วนที่ 2 : เมื่อบรรยายเนื้อหาจบแล้ว นักเรียนจะเริ่มฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อโดยเริ่มจาก เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนไปตอนบรรยายมาแปลงให้เป็นความสามารถใน การตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเหมือนกับการทบทวนเนื้อหาผ่านวิธีการฝึกทำแบบฝึกหัด การฝึกทำแบบฝึกหัด

   


             ในส่วนที่ 3 : หลักจากฝึกทำแบบฝึกหัดจนชำนาญ โรงเรียนจะเริ่มทำการทดสอบนักเรียนผ่านข้อสอบจำลอง และ จับเวลาในการทำโดยเริ่มจากการจับเวลาในการทำข้อสอบชุดเล็กในระยะเวลาสั้นๆ และเพิ่มปริมาณขึ้นจนนักเรียนสามารถทำข้อสอบได้เต็ม 3 ชั่วโมง เช่นเดียวกับวันสอบจริง

   


  CFA Advance Cropped.jpg ระยะเวลาในการเรียนการสอน 4 เดือน

   

  2.png


  CFA Advance Cropped.jpg Online Review :

            เนื้อหาในการ เรียนการสอนจะได้รับการบันทึกวีดีโอไว้ เพื่อการทบทวนบทเรียนและในกรณีหากมีการขาดเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนผ่านอีเมล โทรศัพท์ LINE Group และ Facebook นอกเวลาเรียนอีกด้วย

   


  CFA Advance Cropped.jpg ประโยชน์ในการเข้าเรียนเต็มเวลา 4 เดือน

   

             - นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างเพียงพอทั้งในการสร้างนิสัยในการอ่านและการฝึกความชำนาญทำโจทย์ ซึ่งจะทำให้ไม่ตื่นตระหนกในวันสอบ ซึ่ง การมีเวลาอ่านหนังสือสอบน้อยเกินไปจะทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาประมาณ 400-500 หัวข้อในLearning Outcome Statement ได้หมดทันเวลา

   


             - ห้องเรียนมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 20-30 คน ซึ่งจะทำให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

   


             - การจัดตารางเรียน จะเน้นให้นักเรียนมีโอกาสพบปะอาจารย์บ่อยครั้งต่อสัปดาห์ โดยกระจายชั่วโมงเรียนออกเป็น 2-3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นการช่วยไม่ให้นักเรียนเหนื่อยล้ากับชั่วโมงเรียนที่ยาวนานเกินไป และสามารถสอบถามข้อสงสัยได้อย่างทันท่วงที

   


  CFA Advance Cropped.jpg กิจกรรมพิเศษ

   

              - ในวันแรกก่อนเริ่มเรียน นักเรียนจะได้รับการ Orientation เพื่อทำความรู้จักกันในห้องเรียน และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ และ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกัน

   


              - ในวันสอบ หลังสอบเสร็จในช่วงเย็น โรงเรียนจะเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมรับประทานอาหารอีกครั้งเพื่อฉลองการปิดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์