Pink School of Finance • Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

  CFA Starter Logo

   

  Basic Logo  Capturing Essense of CFA Level 1 (30% of Total Readings)

   

  CFA Starter เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ประมาณ 30% ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ CFA Level 1 เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาในการสอบ ความสำคัญและลำดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละหัวข้อ และปูพื้นฐานหลักความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นในแต่ละหัวข้อ 

  โดยจะมีคำแนะนำการวิเคราะห์จำนวนเนื้อหาการสอบหลักสูตร CFA Level 1 การปูพื้นเนื้อหาและ Concept ที่สำคัญ ที่จะเชื่อมโยงให้เห็นภาพในการสอบทั้งหมด มีการวิเคราะห์ความสำคัญของเนื้อหา จากจุดที่มีระดับความสำคัญสูงสุด (High) ปานกลาง (Medium) และระดับต่ำ (Low) และ เรียนรู้เคล็ดลับในการเตรียมตัวเพื่อให้สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในการเตรียมสอบ CFA Level 1 ต่อไป 

   

  Basic Logo  Cousre Overview :

   

  การอบรมจะเริ่มจากการพาไปรู้จักเนื้อหาการสอบของ CFA Level 1 ที่มีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 หัวข้อใหญ่ หลังจากนั้นจะแนะนำรายละเอียดหัวข้อย่อย การแบ่งน้ำหนักในการออกสอบ หลังจากนั้นเข้าสู่การปูพื้นฐาน เนื้อหาที่จำเป็นในแต่ละหัวข้อ

   

  โดยเนื้อหาของการสอบ CFA Level 1 นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

   

  1.     เนื้อหาที่มีความเป็นเอกเทศ (Seperate Topic) โดยหัวข้อเหล่านี้ สามารถแยกอ่านแบบอิสระ โดยที่ไม่ต้องมีการปูพื้นฐานจากเรื่องอื่นมาก่อน ได้แก่ จริยธรรม (Ethic), เศรษฐศาสตร์ (Economics), สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment)

   

  2.      กลุ่มเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Group Topic) โดยหัวข้อดังกล่าวควรจะเริ่มทำความเข้าใจเรียนรู้จากเนื้อหาพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดในหัวข้ออื่น ๆ ต่อไป ซึ่งจะทำให้สามารถเห็นภาพรวม และเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาการสอบ CFA ได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

             Group 1 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method), การเงินธุรกิจ (Corporate Finance), การบริหารพอร์ทการลงทุน (Portfolio Management)

             Group 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Reporting Analysis), ตราสารหุ้น (Equity), ตราสารหนี้ (Fixed Income), ตราสารอนุพันธ์ (Derivative)

   

  Basic Logo Course Advantage 

   

  หลักสูตรนี้จะเรียนแบบ Video Online และ Virtual Class โดยเปิดกว้างให้กับทุกท่านที่สนใจ อยากได้ความรู้การเงินตามแบบฉบับของ CFA Level 1 เราจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับหลาย ๆ ท่าน ที่อาจจะมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ ได้แก่

       "อยากสอบ CFA แต่เรียนจบมาไม่ตรงสาย และอยากปูพื้นฐานเนื้อหาก่อนที่จะเริ่มสอบ CFA Level 1"

       "ยังไม่แน่ใจว่าอยากจะสอบ CFA แต่อยากจะเรียนรู้เนื้อหาเบื้องต้นของการสอบแต่ละหัวข้อ ว่ามีอะไรบ้าง"

       "ไม่ได้อยากสอบ แต่อยากได้พื้นความรู้ด้านการเงินแบบภาพรวมโดยเน้นความรู้ตามหลักสูตร CFA Level 1"

   

   

  Basic Logo Who Is Suitable To Take This Course ?

    

  เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน ที่ต้องการปรับพื้นฐานก่อนการสอบ CFA Level 1 รวมไปถึง นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเงินแบบพื้นฐานโดยอ้างอิงกับหลักสูตร CFA Level 1 โดยที่ยังไม่ต้องลงสอบ

   

   

  Basic Logo What Will Student Be Able To Do After Taking This Course ?

   

  1. เข้าใจเนื้อหาภาพรวมหลักสูตรการสอบ CFA Level 1 เบื้องต้น

  2. สามารถเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาการสอบ ระหว่างเนื้อหาที่เป็นเอกเทศและกลุ่มเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง

  3. สามารถเข้าใจ หลักพื้นฐาน ของเนื้อหาทั้ง 10 หัวข้อหลัก เพื่อให้มั่นใจกับการเตรียมสอบ CFA Level 1 หรือพร้อมสำหรับการศึกษาหาความรู้การเงินแบบเจาะลึกในแต่ละหัวข้อที่สนใจต่อไป